THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 2099358
QUẢNG CÁO
Giới thiệu sách tháng 2

                                                   Giíi thiÖu s¸ch

(Ngày 4 tháng 2 năm  2020)

i.Tªn s¸ch(tªn chñ ®Ò)

“Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình 1930 - 1954” 

II. Tãm t¾t néi dung bµi giíi thiÖu

  1. PhÇn më ®Çu :

       KÝnh th­a c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o !

        C¸c em häc sinh th©n mÕn !

      Đảng ta ra đời đã mở ra giai đoạn lịch sử mới của dân tộc, tạo ra cho dân ta một sức xuân mới, nhân lên gấp bội sức mạnh của dân tộc, làm nên những chiến công thành kỳ, biến lịch sử thành huyền thoại trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa toàn dân tháng 8/1945 hiếm có trong lịch sử, lật đổ ất thống thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến và gần 100 năm của chế độ thực dân, đưa dân ta từ kiếp nô lệ lầm than trở thành người dân của nước độc lập, dân chủ.

“Lịch sử Đảng ta là cả một pho lịch sử bằng vàng”. Thành quả mà Đảng ta đạt được không chỉ là đánh bại mọi thế lực xâm lược, thù địch, dẫu đó là những thế lực hung hãn, tàn bạo, xảo quyệt nhất, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân mà còn để lại những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng và xuyên suốt cả quá trình lịch sử. Đó là một di sản tinh thần vô giá mà các thế hệ đời sau phải giữ gìn, trân trọng và phát huy một cách sáng  tạo để tiếp tục chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
       Đảng bộ Quảng Bình là một bộ phận, một tế bào của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử của Đảng bộ Quảng Bình nó quyện lẫn đan xen, tô thắm thêm cho lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
      Hôm nay, Thư viện xin giới thiệu đến các đồng chí cuốn sách: Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình 1930 - 1954” do tập thể Thường vụ Tỉnh ủy Quảng bình biên soạn và xuất bản.
 
PhÇn  néi dung:

       C¸c em th©n mÕn !
Cuốn sách gồm 4 phần:
Phần mở đầu: Quảng Bình - Đất nước con người.
Phần 1: Các tổ chức cơ sở Đảng ra đời ở Quảng Bình lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1945).
Chương 1: Sự ra đời của các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình.
Chương 2: Các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, cuộc đấu tranh khôi phục và phát triển phong trào 1932-1935 chi bộ Lũ Phong (Quảng Trạch) ra đời.
Chương 3: Các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ chống phản động thuộc địa chống phát xít và chiến tranh (1936-1839).
Chương 4: Các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8/1945.
Chương 5: Các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình lãnh đạo cuộc khổi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8/1945.
Phần 2: Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Chương 6: Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Chương 7: Đảng bộ Quảng Bình những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Chương 8: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 2 với cao trào Quảng Bình quật khởi.
Chương 9: Đẩy mạnh chiến tranh du kích-phối hợp với chiến trường chính và chiến cục Đông Xuân 1953-1954 giải phóng quê hương.
Phần 3: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
Cuốn sách còn cho ta ghi nhớ những mốc lịch sử quan trọng của Đảng bộ và nhân dân quê nhà. Thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đạt được từ 1930-1945 và tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Quảng Bình.

3. PhÇn kÕt thóc
Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình tập 1 cơ bản phản ánh được sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương đường lối của TW vào hoàn cảnh cụ thể của Quảng Bình, phong trào cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đặc biệt là sau khi thống nhất Đảng bộ tháng 7/1945, công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bước đầu rút ra được bài học lịch sử có tính quy luật nhằm khắc phục sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy truyền thống, hướng tới tương lai, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Xin chân thành cảm ơn!

          X¸

 

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Đinh Đức Luận
Đinh Đức Luận
Hiệu trưởng
Trần Thị Tân
Trần Thị Tân
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3953193 - Email: thso1senthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com